GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, Şirketimizin internet sitesinde örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgili yıla ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2022
 • Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022
 • Genel Kurul Davet 2022
 • Genel Kurul Gündem 2022
 • Genel Kurul Vekalet Örneği 2022
 • Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021
 • Genel Kurul Davet 2021
 • Genel Kurul Gündem 2021
 • Genel Kurul Vekalet Örneği 2021
 • Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019
 • Genel Kurul Davet 2019
 • Genel Kurul Gündem 2019
 • Genel Kurul Vekalet Örneği 2019
 • Genel Kurul Davet 2018
 • Genel Kurul Gündem 2018
 • Bilgilendirme Dökümanı 2018
 • Genel Kurul Vekaletname Örneği 2018
 • Bilgilendirme Dökümanı 2018
 • Bilgilendirme Dökümanı 2017
 • Genel Kurul Gündem 2017
 • Genel Kurul Vekalet Örneği 2017
 • Genel Kurul Davet 2017
 • Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
 • Genel Kurul Davet
 • Genel Kurul Gündem
 • Vekaletname
 • Kar Dağıtım Tablosu - 2016
 • Alacaklılara Çağrı İlanı 2016
 • 2016 Vekaleten Oy Kullanma Formu
 • Tescil Gazete Servet Genel Kurul İlan 2016 OÜ
 • Ayrılma Hakkı Kullanımı Beyan Formu
 • Ayrılma Hakkına Kullanımına İlişkin Duyuru
 • Bakanlık Onay Yazısı
 • Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
 • Genel Kurul Davet
 • Genel Kurul Gündem
 • Genel Kurul Gündeme İlişkin Açıklamalar
 • SPK Bölünme ve Devir İşlemine Dair Onay Yazısı
 • SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
 • 2015 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme
 • 2015 Yılı Genel Kurul Gündem
 • 2015 Yılı Genel Kurul Davet
 • 2014 Yılı Genel Kurul Gündem
 • 2014 Yılı Genel Kurul Davet
 • 2014 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Formu
 • 2013 Yılı Genel Kurul Gündem
 • 2013 Yılı Genel Kurul Davet
 • 2013 Servet Gyo Kurul Bilgilendirme Formu
 • Genel Kurul Gündem
 • ServetGYO Davet
 • Servet Gyo Genel Kurum Bilgi Kitapçığı

İNSAN KAYNAKLARI

Servet Gyo yetenekli insanları her zaman önemsemiştir. Kendinizdeki yeteneği biliyor ve bunu bize ulaştırmak istiyorsanız…

Başvuru için tıklayınız.

YAZILI BASINDA SİNPAŞ

Sinpaş'ın yazılı basında çıkan haberlerini görmek için

tıklayın...

GÖRSEL BASINDA SİNPAŞ

Sinpaş'ın görsel basında çıkan haberlerini görmek için

tıklayın...