-Prof. Dr. Mehmet Emin Okur (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı)

-Prof. Dr. Mehmet Bulut (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)


RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.


DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.


YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur. Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.


KOMİTE’NİN YAPISI

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite’nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur. İcra Başkanı / Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite’nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.


TOPLANTI VE RAPORLAMA

Komite yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Toplantılar şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.
Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları her iki ayda bir Yönetim Kurulu’na yazılı olarak veya elektronik haberleşme yöntemleri ile sunar. Bu raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Raporlar denetçiye de yollanır.


GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Komite, görevlerini yerine getirirken;

  • Gerekli gördüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edebilir ve toplantılarına ilgili yöneticileri davet ederek görüşlerini alabilir.
  • Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
  • Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri, konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

YÜRÜRLÜK

Komite’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.