Genel Kurul Bilgileri

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, Şirketimizin internet sitesinde örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgili yıla ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2023
Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2023
Genel Kurul Vekalet Örneği 2023
Genel Kurul Gündem 2023
Genel Kurul Davet 2023
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023
Ordinary General Assembly Agenda 2023
Ordinary General Assembly Power of Attorney 2023
Ordinary General Assembly Invitation 2023
General Assembly Information Document 2023
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2022
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022
Genel Kurul Davet 2022
Genel Kurul Gündem 2022
Genel Kurul Vekalet Örneği 2022
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021
Genel Kurul Davet 2021
Genel Kurul Gündem 2021
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019
Genel Kurul Davet 2019
Genel Kurul Gündem 2019
Genel Kurul Vekalet Örneği 2019
Genel Kurul Davet 2018
Genel Kurul Gündem 2018
Bilgilendirme Dökümanı 2018
Genel Kurul Vekaletname Örneği 2018
Bilgilendirme Dökümanı 2018
Bilgilendirme Dökümanı 2017
Genel Kurul Gündem 2017
Genel Kurul Vekalet Örneği 2017
Genel Kurul Davet 2017
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul Davet
Genel Kurul Gündem
Vekaletname
Kar Dağıtım Tablosu - 2016
Alacaklılara Çağrı İlanı 2016
2016 Vekaleten Oy Kullanma Formu
Tescil Gazete Servet Genel Kurul İlan 2016 OÜ
Ayrılma Hakkı Kullanımı Beyan Formu
Ayrılma Hakkına Kullanımına İlişkin Duyuru
Bakanlık Onay Yazısı
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul Davet
Genel Kurul Gündem
Genel Kurul Gündem
Genel Kurul Gündeme İlişkin Açıklamalar
SPK Bölünme ve Devir İşlemine Dair Onay Yazısı
2015 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme
2015 Yılı Genel Kurul Gündem
2015 Yılı Genel Kurul Davet
2014 Yılı Genel Kurul Gündem
2014 Yılı Genel Kurul Davet
2014 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Formu
2013 Yılı Genel Kurul Gündem
2013 Yılı Genel Kurul Davet
2013 Servet Gyo Kurul Bilgilendirme Formu
Genel Kurul Gündem
ServetGYO Davet
Servet Gyo Genel Kurum Bilgi Kitapçığı